åbyhøj

Vi skiller regn- og spildevand ad i Åbyhøj

I Åbyhøj adskiller vi regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand i dag løber i samme rør. Dette er et led i vores arbejde med at tilpasse kloaksystemet, så det er rustet til at modstå klimaforandringerne. For vi mangler plads i kloaksystemet.

HVAD SKAL DER SKE?

Store mængder regn kræver nye, klimatilpassede løsninger

Vi skal have sikret alle dele af Aarhus mod de store regnmængder, der kommer i fremtiden. Det kræver nye klimatilpassede løsninger – også i Åbyhøj. Det er stort og langsigtet projekt at skille regnvand og spildevand ad i Åbyhøj. Det kommer til at vare frem til 2030. Vores arbejde vil foregå under jorden, hvor vi udvider kapaciteten i kloaksystemet. Det sker ved, at vi skiller regnvand og spildevand ad de steder, hvor de to typer vand løber i samme rør. På den måde kan vi sammen håndtere klimaforandringerne og de stigende regnmængder.

Vi løser klimaudfordringerne ved fælles hjælp

Det er klart, at et projekt, der kommer til at vare nogle år – og er så omfattende – vil kunne mærkes af alle i kvarteret. Derfor er det vigtigt for os i Aarhus Vand at have en tæt dialog med borgere, virksomheder og foreninger i området.

Sammen med Aarhus Kommune inviterer vi til møder, hvor alle er velkomne til at bidrage med idéer og lokalkendskab. Vi har brug for hjælp og fælles indspark til at skabe de bedst mulige løsninger. 

overblik over åbyhøj

Plan for arbejdet frem til 2026

Her kan du se et overblik over de forskellige etaper i hele Åbyhøj. Klimatilpasningen løber frem til 2026.

Hvad sker der i området i 2022?

Tousvej

På den sydlige del af Tousvej laver vi nye ledninger til både regn- og spildevand. De nye ledninger vil blive etableret ved opgravning.

Til hver ejendom leveres der et nyt stik til regnvand. Den eksisterende stikledning fra husene, skal genanvendes til spildevand.

Arbejdet på Tousvej udføres fra uge 8, og forventes afsluttet omkring juli.

Silkeborgvej

På Silkeborgvej, mellem Allégårdsvej og Åby kirke, laver vi en ny ledning til spildevand. Den eksisterende fællesledning i nordsiden af vejen skal genbruges til regnvandsledning fra ejendommene.

Den nye spildevandsledning vil blive etableret ved styret underboring med opgravning ved stiktilslutningerne.

Mellem Gammelgårdsvej og Kvickly skal vi lave både nye regn- og spildevandsledninger. Begge ledninger udføres ved opgravning på hele strækningen.

På Silkeborgvej leveres der enten nye regn- eller spildevandsstikledninger, afhængigt af hvilke hovedledninger vi laver i vejen.

Arbejdet på Silkeborgvej forløber fra januar og forventes afsluttet omkring sommerferien.

Louisevej

På Louisevej laver vi ledninger til både regn- og spildevand.

Louisevej graves op fra Sivsangervej til Silkeborgvej, og tunnelen under jernbanen vil være lukket i en periode. Der vil blive etableret omkørsel for beboere på Sivsangervej og Rørsangervej.

Første del af arbejdet på Louisevej er afsluttet. Den resterende del begynder efter påsken, og forventes afsluttet i løbet af efteråret.

Åby Bækgårdsvej

På Åby Bækgårdsvej laver vi ledninger til både regn- og spildevand.

I Åby Bækgårdsvej skal der etableres en ny stor regnvandsledning, som skal forbindes med en stor regnvandsledning i Vibyvej.

Der laves vejbede som på de øvrige veje i området. Se nedenfor.

Vi forventer at påbegynde gravearbejdet på Åby Bækgårdsvej ved Vibyvej medio juni og forventer at afslutte ved Silkeborgvej medio oktober.

B.S. Ingemanns Vej

B.S. Ingemanns Vej forventer vi at genbruge de eksisterende ledninger til regn- og spildevand.

Der laves vejbede som på de øvrige veje i området. Se nedenfor.

Vi forventer at påbegynde gravearbejdet på B.S. Ingemanns Vej medio oktober.

Gl. Åby

I Gl. Åby er vi så småt gået i gang med at projektere de kommende kloakanlæg. Der skal bl.a. etableres en ny pumpestation på det grønne areal ved Anker Jensens Vej.

Vi forventer at påbegynde gravearbejderne i Gl. Åby til efteråret.

Generelt

De nye stikledninger leveres med en prop i skel.

Hvis du bor i et af de områder, hvor vi skal grave, vil du få mere information fra os om projektet i din e-mail. Log ind på Min Side for at tjekke om din e-mail er i vores system eller skriv dig op via formularen længere nede på siden.

Nye projekter

Blomstrende vejbede forsinker vandet og sænker farten på vejene

Hvordan fungerer vejbede?

Vejbede forsinker og renser en del af regnvandet fra vejene, inden det ledes i regnvandsledningen. Der er ikke nedsivning fra vejbedene. Vandet opsamles i et dræn i bunden af vejbedet.

Vejbrønden ved indløbet til vejbedet fungerer således, at vandet skal komme op af vejbrønden og løbe ind i bedet. Vejbrønden er således ikke stoppet til, når der flyder vand op.

Hvorfor laver I vejbede?

2 af visionerne i forbindelse med Aarhus Kommunes arbejde med ”Merværdi i klimatilpasning” er ”en grønnere bydel” og ”fredeligere veje”. Disse ønsker bliver understøttet med placering af vejbede, hvor forholdene på stedet tillader det. Her bliver der f.eks. set på afstand til sideveje og indkørsler m.v.

Hvordan vælger I beplantning?

Beplantningen består af løg og stauder. Planterne er sammensat således, at der er blomster så stor en del af året som muligt.  Du kan læse mere om blomsterne hos Byblomst, der er vores dygtige samarbejdspartner.

Planterne er sammensat så de kun kræver et minimum af vedligeholdelse. Det er Aarhus Kommune, der står for den grønne vedligeholdelse.

Hvorfor er vejbede placeret i den samme side af vejen?

Når vejbedene ofte er placeret i den samme side af vejen fremfor forskudt, skyldes dette, at der i de fleste veje er mange forskellige ledninger i jorden, som vi skal tage hensyn til. Det kan eksempelvis være fjernvarmeledninger, der ofte er placeret i modsatte side af spildevandsledningerne.

Asfalt - hvorfor afleveres vejen med lapper?

Når Aarhus Vand laver nye ledninger i et område, retablerer vi vejen i den rende, vi har gravet. Renden afsluttes med et asfaltbærelag (groft asfalt).

Når der har været lavet så omfattende gravearbejde, kan det ikke undgås, at der de næste par år vil opstå sætninger i asfalten.

Derfor betaler Aarhus Vand ind til en slidlagspulje, så Aarhus Kommune 2-3 år efter gravearbejdet er afsluttet, kan lægge nyt slidlag på. Vejen kan derfor virke lidt ufærdige indtil det sidste slidlag kommer på.

Hvad skal du gøre?

Din opgave som grundejer

Det er Aarhus Vand, som står for adskillelsen af regnvand og spildevand på alle offentlige arealer. Vi sikrer, at den eksisterende stikvandsledning til din ejendom fortsætter som spildevandsledning.

Regnvandet fra din ejendom skal frakobles den eksisterende fællesledning, så det fremover ikke blandes med spildevand fra toilet, køkken, bad og bryggers mv. Regnvandet skal ledes til det nye regnvandsstik, som Aarhus Vand fører frem til skelgrænsen.

På din grund er opgaven din. Du skal efter påbud fra Aarhus Kommune selv sørge for, at spildevandet fra dit toilet eller køkken i fremtiden ikke blandes med regnvandet. Det betyder, at tagvandet skal frakobles den eksisterende ledning og ledes til skel ved vejen. Det kan enten ske gennem en regnvandsledning eller på terræn.

Du skal som grundejer selv betale for det udførte arbejde på egen grund.

Når det er tid til at adskille kloakken i dit område får du mulighed for at booke en gratis vurdering gennem informationsmaterialet, du modtager pr. mail eller brev.

Gratis vurdering

Hvad gør du så nu?

Der er flere måder at løse adskillelsen af regn- og spildevand på din grund og prisen afhænger af de præcise forhold på din grund – terræn, jordforhold, placeringen af dit hus. Arbejdet kræver en autoriseret kloakmester og vi anbefaler, at du indhenter løsningstilbud fra flere, så du har et godt beslutningsgrundlag.

Du er i den sammenhæng også velkommen til at få et gratis tilbud fra Aarhus Vand. Vi har sammen med vores autoriserede entreprenører mange års erfaring med klimaløsninger til private. Vi benytter entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S, som er autoriserede i henhold til lov nr. 401 af 28. spril 2014.

Når det er tid til at adskille kloakken i dit område får du mulighed for at booke en gratis vurdering gennem informationsmaterialet, du modtager pr. mail eller brev.

risiko

Opmærksomhed om mulig grundvandsstigning

I forbindelse med etablering af nye kloakledninger i området, kan der være risiko for, at grundvandet i områder med høj grundvandsstand kan stige yderligere, da de gamle og utætte ledninger i en årræk­ke kan have fungeret utilsigtet som dræn.

For at imødegå dette, vil det være tilrådeligt at tilse eventuelle omfangs­dræn og pumpeløsninger mv. Især ejendomme med kælder kan få problemer med indtrængende grund­vand gennem gulv og kældervæg. Det skal bemærkes, at ansvaret for at vedligeholde og iværksætte for­anstaltninger for at imødegå indtrængende grundvand, er den enkelte grundejers.

Vi er selvfølgelig be­hjælpelige, hvis der er spørgsmål til arbejdet.

Påbud og dispensation

Information fra Aarhus Kommune

Det er Aarhus Kommune, Vand og Natur, der er myndighed og udsteder påbud om adskillelse af regn- og spildevand på privat grund. Påbudsforløbet afsluttes først efter modtaget og godkendt færdigmelding fra kloakmesteren. Det betyder, at arbejdet på egen grund skal være udført og færdigmeldt senest i september 2022.

Hvis du har kælder med udvendig kældertrappe og lyskasser, kan du søge om dispensation ved Aarhus Kommune til at lade regnvandet være tilsluttet spildevandsledningen. Hvis trappeskakten er under 5 m2 og har en opkant på min. 5 cm hele vejen rundt, gives der som regel dispensation.

Arbejdet på din egen grund skal senest være udført og færdigmeldt senest september 2022.

Vigtige links

Din huskeliste

Færdigmelding af arbejdet

Det er den autoriserede kloakmester, der skal sende færdigmelding med tilhørende tegning af det udførte arbejde på din grund til Aarhus Kommune, Vand og Natur, via Kommunens hjemmeside: www.aarhus.dk

Det er din pligt at sørge for, at kloakmesteren færdigmelder arbejdet. Grundejer har pligt til at få arbejdet udført af en autoriseret kloakmester. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: www.sik.dk kan man tjekke, at kloakmesteren har en autorisation.

Kloaktegninger af den eksisterende ledningsføring på ejendommen kan findes på: Byggesager i Aarhus Kommune: Find papirerne i ejendomsarkivet (aarhus.dk). Din kloakmester kan hjælpe dig. Tegningerne kan være fejlbehæftede, så derfor skal du forholde dig kritisk til tegningerne.

Dispensation ved udvendig kældertrappe og lyskasser

Hvis du har kælder med udvendig kældertrappe og lyskasser, kan du søge om dispensation ved Aarhus Kommune til at lade regnvandet være tilsluttet spildevandsledningen. Du søger om dette på kommunens hjemmeside. 

Hvis trappeskakten er under 5 m2 og har en opkant på min. 5 cm hele vejen rundt, gives der som regel dispensation. Husk at vedlægge foto af kælderskakten til ansøgningen.


Nedsivning af regnvand

Der er en bagatelgrænse i forhold til nedsivning af regnvand. Der er derfor mulighed for at få dispensation til at nedsive fra mindre carporte og lignende. Der skal altid søges om nedsivningstilladelse hos Kommunen: www.aarhus.dk/LAR.

Sker der allerede i dag nedsivning af regnvand fra f.eks. garage, skur mv., skal du ikke søge om dispensation for dette.

påbud og indskærpelse

Vigtige tidspunkter

Her ser du nogle vigtige tidspunkter, som du skal være opmærksom på. Det er alle tidspunkter, der kræver noget af dig, som grundejer. Du kan altid kontakte Aarhus Vand, hvis du er i tvivl om noget.

 

Påbudsvarsel - 3 ugers frist

Et påbud betyder et krav. Du vil 3 uger før påbuddet træder i kraft få en skriftlig varsel tilsendt. Her forklarer vi kort hvad påbuddet omhandler, samt hvilken dato det træder i kraft.

Påbud -  6 måneders frist

Påbuddet er nu trådt i kraft og du får en skriftlig erklæring om dette. I den beskrives, der hvad du som grundejer skal sørge for.

Indskærpelse - 1 måneds frist

En indskærpelse er en advarsel. Hvis du ikke er koblet på kloaksystemet som påbudet kræver, får du en indskærpelse med en måned til at få det løst.

FÅ VIGTIG INFORMATION OM PROJEKTET I DIT OMRÅDE

Hold dig opdateret

Vi har hos Aarhus Vand ønsker vi at holde dig som kunde godt informeret om, hvad der sker og hvordan du bør forholde dig til det påbud, du har fået af Aarhus Kommune om at få adskilt din kloak.

Derfor har vi sammensæt en række nyhedsbreve, som du kan få i din e-mail med den information du behøver, når du står over for at skulle have klimatilpasset din kloak. Alt fra byggelov, til kontaktpersoner, forholdsregler, mulighed for uforpligtende tilbud og en løsning skræddersyet til din grund.

Hvordan vil du kontaktes`?
Område
Vælg Område
Samtykke
Se politik længere nede
Se hvad du giver tilladelse til længere nede
Kontaktinfo

Hvem skal du kontakte for at få mere info om projektet?

Aarhus Vand A/S

Projektchef Vibeke Wulf Bundesen
Telefon 8947 1124 / e-mail: vibeke.wulf@aarhusvand.dk. 

Projektleder Lasse Hansen
Telefon 8947 1141 / e-mail: lasse.hansen@aarhusvand.dk. 

Kunderådgiver Pia Hjortshøj Knudsen
Telefon: 8947 1049 / E-mail: pia.knudsen@aarhusvand.dk
Kontakt Pia, hvis du ønsker at booke en tid til en gratis vurdering

Entreprenørfirma Per Aarsleff A/S

Enterpriseleder Klaus Vilhelmsen Telefon 4044 2318 / E-mail: klv@aarsleff.com

Enterpriseleder Bjarke Kramer Telefon 40442583/ E-mail: bjkr@aarsleff.com

Aarhus Kommune

Læs mere her


Søren Hvalsø Nedergaard

Telefon: 4185 5389 / E-mail: klimaogvand@mtm.aarhus.dk

Mathias Skov Pristed
Telefon: 4185 7065 / E-mail: klimaogvand@mtm.aarhus.dk