viby

Vi skiller regn- og spildevand ad i Viby

I kvarteret ved Lykkesholms Allé i Viby adskiller vi regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand i dag løber i samme rør. Dette er et led i vores arbejde med at tilpasse kloaksystemet, så det er rustet til at modstå klimaforandringerne. For vi mangler plads i kloaksystemet.

HVAD SKAL DER SKE?

Større mængder regn kræver nye, klimatilpassede løsninger

Vi skal have sikret alle dele af kloakken i Aarhus mod de store regnmængder, der kommer i fremtiden. Det kræver nye klimatilpassede løsninger – også i Viby i kvarteret ved Lykkesholms Allé. Det er et stort og langsigtet projekt at skille regnvand og spildevand ad i Viby. Det kommer til at vare frem til primo 2023.

Vores arbejde vil foregå dels under jorden, hvor vi udvider kapaciteten i kloaksystemet. Det sker ved, at vi skiller regnvand og spildevand ad de steder, hvor de to typer vand løber i samme rør. Dels på vejene hvor vi undersøger muligheden for at etablere vejbede til forsinkelse af regnvandet.

På den måde kan vi sammen håndtere klimaforandringerne og de stigende regnmængder.

Vi løser klimaudfordringerne ved fælles hjælp

Det er klart, at et projekt, der kommer til at vare nogle år – og er så omfattende – vil kunne mærkes af alle i kvarteret. Derfor er det vigtigt for os i Aarhus Vand at have en tæt dialog med borgere, virksomheder og foreninger i området.

Sammen med Aarhus Kommune inviterer vi til møder, hvor alle er velkomne til at bidrage med idéer og lokalkendskab. Vi har brug for hjælp og fælles indspark til at skabe de bedst mulige løsninger. 

Støjvolden ved Åhavevej og Åhave Parkvej

Hvornår skal arbejdet ske?

Området her er omfattet af etaper i 2021-2023. Arbejdet starter ved støjvolden ved Åhavevej og Åhave Parkvej.

Du kan hente kloakplanen for din ejendom fra Aarhus Kommunes byggesagsarkiv.

I første omgang vil vi starte med at grave i vejen. Det er et omfattende projekt, vi skal gennemføre i dit område. Et område, hvor der dagligt færdes mange mennesker, cyklister og biler.

Du vil derfor kunne opleve gener blandt andet i form af støv, støj, midlertidige afspærringer, omkørsler og indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold.

Vi bestræber os på at tage hensyn til alle i området, men vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen.

overblik over Viby

Tidsplan for hele Viby

Her kan du se, hvornår projekterne foreløbigt er planlagt for resten af Viby frem til 2026.

Vi gør hvad vi kan for at overholde vores tidsplan, men vær opmærksom på, at der kan ske ændringer undervejs.

Hvad skal du gøre?

Din opgave som grundejer

Det er Aarhus Vand, som står for adskillelsen af regnvand og spildevand på alle offentlige arealer. Vi sikrer, at den eksisterende stikvandsledning til din ejendom fortsætter som spildevandsledning.

Regnvandet fra din ejendom skal frakobles den eksisterende fællesledning, så det fremover ikke blandes med spildevand fra toilet, køkken, bad og bryggers mv. Regnvandet skal ledes til det nye regnvandsstik, som Aarhus Vand fører frem til skelgrænsen.

På din grund er opgaven din. Du skal efter påbud fra Aarhus Kommune selv sørge for, at spildevandet fra dit toilet eller køkken i fremtiden ikke blandes med regnvandet. Det betyder, at tagvandet skal frakobles den eksisterende ledning og ledes til skel ved vejen. Det kan enten ske gennem en regnvandsledning eller på terræn.

Du skal som grundejer selv betale for det udførte arbejde på egen grund.

Gratis vurdering

Hvad gør du så nu?

Der er flere måder at løse adskillelsen af regn- og spildevand på din grund og prisen afhænger af de præcise forhold på din grund – terræn, jordforhold, placeringen af dit hus.

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og vi anbefaler, at du indhenter løsningstilbud fra flere, så du har et godt beslutningsgrundlag.

Vi har sammen med vores autoriserede entreprenører mange års erfaring med klimaløsninger til private. Vi benytter entreprenørfirmaer, som er autoriserede i henhold til lov nr. 401 af 28. april 2014.

Du kan hente kloakplanen for din ejendom fra Aarhus Kommunes byggesagsarkiv på www.minejendom.net.

FÅ VIGTIG INFORMATION OM PROJEKTET I DIT OMRÅDE

Hold dig opdateret

Vi har hos Aarhus Vand ønsker vi at holde dig som kunde godt informeret om, hvad der sker og hvordan du bør forholde dig til det påbud, du har fået af Aarhus Kommune om at få adskilt din kloak.

Derfor har vi sammensæt en række nyhedsbreve, som du kan få i din e-mail med den information du behøver, når du står over for at skulle have klimatilpasset din kloak. Alt fra byggelov, til kontaktpersoner, forholdsregler, mulighed for uforpligtende tilbud og en løsning skræddersyet til din grund.

Hvordan vil du kontaktes`?
Område
Vælg Område
Samtykke
Se politik længere nede
Se hvad du giver tilladelse til længere nede
Vigtige links

Din huskeliste

Færdigmelding af arbejdet

Det er den autoriserede kloakmester, der skal sende færdigmelding med tilhørende tegning af det udførte arbejde på din grund til Aarhus Kommune, Vand og Natur, via Kommunens hjemmeside: www.aarhus.dk

Det er din pligt at sørge for, at kloakmesteren færdigmelder arbejdet. Grundejer har pligt til at få arbejdet udført af en autoriseret kloakmester. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: www.sik.dk kan man tjekke, at kloakmesteren har en autorisation.

Kloaktegninger af den eksisterende ledningsføring på ejendommen kan findes på: Byggesager i Aarhus Kommune: www.minejendom.net. Din kloakmester kan hjælpe dig. Tegningerne kan være fejlbehæftede, så derfor skal du forholde dig kritisk til tegningerne.


Dispensation ved udvendig kældertrappe og lyskasser

Hvis du har kælder med udvendig kældertrappe og lyskasser, kan du søge om dispensation ved Aarhus Kommune til at lade regnvandet være tilsluttet spildevandsledningen. Du søger om dette på kommunens hjemmeside. 

Hvis trappeskakten er under 5 m2 og har en opkant på min. 5 cm hele vejen rundt, gives der som regel dispensation. Husk at vedlægge foto af kælderskakten til ansøgningen.


Nedsivning af regnvand

Der er en bagatelgrænse i forhold til nedsivning af regnvand. Der er derfor mulighed for at få dispensation til at nedsive fra mindre carporte og lignende. Der skal altid søges om nedsivningstilladelse hos Kommunen: www.aarhus.dk/LAR.

Sker der allerede i dag nedsivning af regnvand fra f.eks. garage, skur mv., skal du ikke søge om dispensation for dette.

 

påbud og indskærpelse

Vigtige tidspunkter

Her ser du nogle vigtige datoer, som du skal være opmærksom på. Det er alle tidspunkter, der kræver noget af dig, som grundejer. Du kan altid kontakte Aarhus Vand, hvis du er i tvivl om noget.

 

Primo 2023

Påbudsvarsel - 3 ugers frist

Et påbud betyder et krav. Du vil 3 uger før påbudet træder i kraft få en skriftlig varsel tilsendt. Her forklarer vi kort hvad påbudet omhandler, samt hvilken dato det træder i kraft.

Marts 2023

Påbud -  6 måneders frist

Påbudet er nu trådt i kraft og du får en skriftlig erklæring om dette. I den beskrives, der hvad du som grundejer skal sørge for. Du har indtil September 2023.

September 2023

Indskærpelse - 1 måneds frist

En indskærpelse er en advarsel. Hvis du ikke er koblet på kloaksystemet som påbudet kræver, får du en indskærpelse med en måned til at få det løst.


 

Påbud og dispensation

Information fra Aarhus Kommune

Det er Aarhus Kommune, Vand og Natur, der er myndighed og udsteder påbud om adskillelse af regn- og spildevand på privat grund. Påbudsforløbet afsluttes først efter modtaget og godkendt færdigmelding fra kloakmesteren. Det betyder, at arbejdet på egen grund skal være udført og færdigmeldt senest i september 2023.

Hvis du har kælder med udvendig kældertrappe og lyskasser, kan du søge om dispensation ved Aarhus Kommune til at lade regnvandet være tilsluttet spildevandsledningen. Hvis trappeskakten er under 5 m2 og har en opkant på min. 5 cm hele vejen rundt, gives der som regel dispensation.

Arbejdet på din egen grund skal senest være udført og færdigmeldt senest september 2023.

asfalt

Hvorfor afleveres vejen med lapper?

Når Aarhus Vand laver nye ledninger i et område, reetablerer vi vejen i den rende, vi har gravet. Renden afsluttes med et asfaltbærelag (groft asfalt).

Når der har været lavet så omfattende gravearbejde, kan det ikke undgås, at der de næste par år vil opstå sætninger i asfalten.

Derfor betaler Aarhus Vand ind til en slidlagspulje, så Aarhus Kommune 2-3 år efter gravearbejdet er afsluttet, kan lægge nyt slidlag på. Vejen kan derfor virke lidt ufærdige indtil det sidste slidlag kommer på.

risiko

Opmærksomhed om mulig grundvandsstigning

I forbindelse med etablering af nye kloakledninger i området, kan der være risiko for, at grundvandet i områder med høj grundvandsstand kan stige yderligere, da de gamle og utætte ledninger i en årræk­ke kan have fungeret utilsigtet som dræn. For at imødegå dette, vil det være tilrådeligt at tilse eventuelle omfangs­dræn og pumpeløsninger mv. Især ejendomme med kælder kan få problemer med indtrængende grund­vand gennem gulv og kældervæg. Det skal bemærkes, at ansvaret for at vedligeholde og iværksætte for­anstaltninger for at imødegå indtrængende grundvand, er den enkelte grundejers.

Vi er selvfølgelig be­hjælpelige, hvis der er spørgsmål til arbejdet

Kontaktinfo

Hvem skal du kontakte for at få mere info om projektet?

Aarhus Vand A/S

Projektleder Holger C. Dybdahl
Telefon: 89 47 11 48 / E-mail: hcd@aarhusvand.dk 

Projektleder Pernille Vinther
Telefon: 89 47 11 62 / E-mail: pev@aarhusvand.dk 

Kunderådgiver Pia Hjortshøj Knudsen
Telefon: 89 47 10 49 / E-mail: pia.knudsen@aarhusvand.dk

Kontakt Pia, hvis du ønsker at booke en tid til en gratis vurdering

Entreprenørfirma Arkil A/S

Formand Rico Sejr Nielsen
Telefon 2921 3559 / E-mail: rrn@arkildk. 

Projektleder Flemming Holm
Telefon 2924 3555 / E-mail: flh@arkil.dk. 

Projektchef Lars Jacobsen
Telefon 2040 2390 / E-mail: lja@arkil.dk.

Aarhus Kommune


Søren Hvalsø Nedergaard

Telefon: 4185 5389 / E-mail: sohvan@aarhus.dk

Mathias Skov Pristed
Telefon: 4185 7065 / E-mail: pmajo@aarhus.dk